29.10.2013

10.10.2013 kehtestati uus Otepää valla üldplaneering.

10.10.2013 kehtestati uus Otepää valla üldplaneering.

Otepää valla üldplaneering algatati Otepää Vallavolikogu 19.05.2005. a otsusega nr 1-4-24.
Otepää Vallavolikogu võttis vastu ja suunas üldplaneeringu avalikule väljapanekule 19.04.2012. a otsusega nr 1-4-27. Üldplaneeringu avalik väljapanek toimus 28.05-25.02.2012. a. ning avalik arutelu 06.08.2012.a. Otepää Vallavalitsus esitas 28.01.2013. a kirjaga nr 13-1.4/265 Otepää valla üldplaneeringu PlanS § 23 lõike 1 punkti 2 alusel maavanemale järelevalve teostamiseks. Kuna üldplaneeringu avaliku väljapaneku ajal ei arvestanud Otepää Vallavalitsus kõigi esitatud ettepanekutega, siis korraldas Valga maavanem vaidlevate osapoolte ärakuulamise 03.09.2013. a. Valga maavanem 17.09.2013.a kirjaga nr 12-2/2013/661-9 tegi ettepaneku Otepää valla üldplaneeringu kehtestamiseks kolmel tingimusel, mis täideti. Uus üldplaneering jõustus 10. oktoobril 2013.a.
Üldplaneering on kättesaadav alates 10.10.2013.a Otepää valla veebilehel (www.otepaa.ee) ning tööajal Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, Otepää).
NB! kaardimaterjalid on väga mahukad, seega võib failide avamisel tekkida probleeme. Kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda tööajal Otepää Vallavalitsuses.

Otepää valla üldplaneeringu kehtestamise määrus
Otepää valla üldplaneeringu seletuskiri
Otepää valla üldplaneeringu maakasutusplaan
Otepää vallasisese linna väljavõte maakasutusplaanist
Otepää valla üldplaneeringu KSH aruanne

Head tutvumist!